Đào tạo

Học tập và điểm thi.

17/12/2010 09:36:33

I. Quy chế học tập, thi và kỷ luật

Sinh viên xem thông tin chi tiết các mục tại link: http://lhu.edu.vn/247/6287

II. Điểm thi

1. ​Làm tròn điểm​

Theo Thông báo số 88/TB-ĐHLH, ngày 19/9/2013:

  • Điểm học phần và điểm thi tốt nghiệp đuợc chấm bằng thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Kết quả đuợc xem là đạt khi có điểm thi kết thúc môn học đạt từ 5.0 trở lên
  • Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy đuợc làm tròn đến hai chữ số thập phân

Cách làm tròn điểm này được áp dụng bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 cho toàn bộ sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, hoàn chỉnh, văn bằng 2, vừa làm vừa học

2.Điểm thi các môn Mạng từ học kỳ I năm học 2011 - 2012

2.1 Hình thức thi của các môn như sau

- Thi cuối kỳ, gồm 02 phần thi cho tất cả các môn mạng:

  + Phần 1 - Online final : thi trắc nghiệm online

  + Phần 2 - Skill final: thi thực hành

STT

Môn

Hình thức thi

1

Mạng máy tính

Phần 1: thi Online trên Moodle

Phần 2: thi tự luận

2

Thiết kế Hệ thống mạng

Cả 2 phần: thi online trên Cisco

3

Mạng máy tính nâng cao

Phần 1: thi Online trên Moodle

Phần 2: thi thực hành trên máy tính

4

Quản trị Hệ thống mạng

Phần 1: thi Online trên Moodle

Phần 2: thi thực hành trên máy tính

2.2 Cách thức quy đổi điểm

- Điểm chuyên cần và giữa kỳ: do giáo viên giảng dạy chấm

- Điểm cuối kỳ

+ Nếu hình thức thi là trên Moodle

       Điểm thi lần 1

               Là 0 (không) điểm: Nếu Phần 1 hoặc Phần 2 <60%

               Lớn hơn hoặc bằng 5 (năm) điểm: Nếu Phần 1 và Phần 2 >=60%

      Điểm thi lần 2

               Là 0(không) điểm: Nếu Phần 1 hoặc Phần 2 < 70%

               Lớn hơn hoặc bằng 5(năm) điểm: Nếu Phần 1 và Phần 2 >= 70%

+ Nếu hình thức thi là trên Cisco

       Điểm thi lần 1

               Là 0(không) điểm: Nếu Phần 1 hoặc Phần 2 < 70%

               Lớn hơn hoặc bằng 5(năm) điểm: Nếu Phần 1 và Phần 2 >= 70%

       Điểm thi lần 2

               Là 0(không) điểm: Nếu Phần 1 hoặc Phần 2 < 75%

               Lớn hơn hoặc bằng 5(năm) điểm: Nếu Phần 1 và Phần 2 >= 75%

2.3 Quy đổi điểm đối với sinh viên học tại các học viện mạng của Cisco.

 - Chỉ chấp nhận quy đổi điểm đối với sinh viên học tại học viện Lac Hong Networking Academy hoặc Pronet Networking Academy.

 -  Chỉ quy đổi điểm cuối kỳ (60%) .

 -  Không quy đổi điểm phần chuyên cần và tự học.

 -  Sinh viên đạt Semester 1 tại các học viện mạng, được quy đổi điểm cuối kỳ cho môn: Mạng máy tính và Thiết kế hệ thống mạng (Sinh viên phải đăng ký trả nợ môn tại Khoa, nếu nợ môn).

 -  Sinh viên đạt Semester 2 tại các học viện mạng, được quy đổi điểm cuối kỳ cho môn: Mạng máy tính nâng cao và Quản trị hệ thống mạng (Sinh viên phải đăng ký trả nợ môn tại Khoa, nếu nợ môn).

 -  Sinh viên chuyển điểm thi cuối kỳ vẫn tham dự kỳ thi và làm bài bình thường.

 -  Sau khi thi xong, sinh viên đăng ký chuyển điểm với giáo viên giảng dạy.

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tin KhácĐại học Lạc Hồng