Cơ cấu tổ chức

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ giảng viên

 GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

STT

Họ tên

Học hàm/ Học vị

Bộ môn

1

Trần Văn Lăng

PGS. Tiến sĩ

Cơ sở ngành  

2

Phạm Công Xuyên

Thạc sĩ

Cơ sở ngành

3

Nguyễn Hoàng Liêm

Thạc sĩ

MMT&TT 

4

Trương Thị Đức

Thạc sĩ

Cơ sở ngành

5

Văn Đình Vỹ Phương

Thạc sĩ

Cơ sở ngành

6

Nguyễn Vũ Duy Quang

Thạc sĩ

MMT&TT

7

Nguyễn Minh Phúc

Thạc sĩ

KTPM

8

Tạ Nguyễn

Thạc sĩ

KTPM

9

Đoàn Thiện Minh

Thạc sĩ

KTPM

10

Nguyễn Minh Sơn

Thạc sĩ

MMT&TT

12

Phan Thị Hường

Thạc sĩ

MMT&TT

13

Phan Thiện Phước

Kỹ sư MMT&TT
14 Bạch Hưng Khang

GS. TSKH

Cơ sở ngành

15

Vũ Đức Thi

GS. Tiến sĩ Cơ sở ngành

16

Đỗ Năng Toàn

PGS. Tiến sĩ

Cơ sở ngành

17

Nguyễn Thanh Tùng

PGS. Tiến sĩ

Cơ sở ngành

18

Lê Huy Thập

PGS. Phó TS

Cơ sở ngành  

29

Nguyễn Đặng Nhân

Tiến sĩ

Cơ sở ngành

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT

HỌ TÊN

Học hàm/Học vị

Giảng dạy

1

Ngô Quốc Tạo

PGS. Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

2

Vũ Đức Lung

PGS. Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

3

Ðặng Trần Khánh

PGS. Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

4

Nguyễn Tuấn Ðãng

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

5

Nguyễn Đức Thái

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

6

Nguyễn Văn Minh Mẫn

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

7

Trịnh Ngọc Minh

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

8

Đỗ Phúc

PGS. Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

9

Lý Thị Minh Châu

Thạc sĩ

GD hệ Sau đại học

10

Trần Văn Hoài

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

11

Hoàng Thị Lan Giao

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

12

Phạm Trần Vũ

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

13

Ðàm Quang Hồng Hải

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

14

Nguyễn Thanh Hùng

Tiến sĩ

GD và HDLV hệ Sau đại học

15

Lâm Thành Hiển

Tiến sĩ

GD Đại học

16

Huỳnh Cao Tuấn

Thạc sĩ

GD Đại học

17

Phan Hữu Tiếp

Thạc sĩ

GD Đại học

18

Nguyễn Bình Trọng

Thạc sĩ

GD Đại học

 19

Trần Bình Long

Thạc sĩ

GD Đại học

 20

Phạm Thanh Tùng

Thạc sĩ

GD Đại học

 21

Phạm Thị Vương

Thạc sĩ

GD Đại học

 22

Phạm Đức Thành

Thạc sĩ

GD Đại học

 23

Trần Sơn Lâm

Thạc sĩ

GD Đại học

 24

Trần Tiến Đức

Thạc sĩ

GD Đại học

25

Trần Thanh Phương

Thạc sĩ

GD Đại học

26

Lý Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

GD Đại học

27

Đỗ Văn Long

Thạc sĩ

GD Đại học

28

Trương Phước Hải

Thạc sĩ

GD Đại học

29

Trần Quốc Việt

Thạc sĩ

GD Đại học

 

Ghi chú:
KTPM: Kỹ thuật phần mềm
MMT&TT: Mạng máy tính và Truyền thông