Cơ cấu tổ chức

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Cơ cấu tổ chức

Văn phòng khoa

NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ 

PGS. TS. Trần Văn Lăng

Trưởng khoa

ThS. Phạm Công Xuyên

Phó Trưởng khoa

Nguyễn Hoàng Liêm

PGĐTT. Cisco

Trương Thị Đức

Giáo vụ

Văn Đình Vỹ Phương

Thư ký

Nguyễn Thị Liễu

Quản sinh

Trần Thanh Hải

Quản lý Thực tập


GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Nguyễn Vũ Duy Quang

Giảng viên

 

Nguyễn Minh Phúc

Giảng viên

 

Tạ Nguyễn

Giảng viên

 

Đoàn Thiện Minh

Giảng viên

Nguyễn Minh Sơn

Giảng viên

Phan Thị Hường

Giảng viên

Phan Thiện Phước

Trợ Giảng

 

GS. TSKH Bạch Hưng Khang

Giảng viên

GS. TS Vũ Đức Thi

Giảng viên

PGS. TS Đỗ Năng Toàn

Giảng viên

PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

PGS. PTS Lê Huy Thập

Giảng viên

TS. Nguyễn Đặng Nhân