Sinh Viên

SlSV nhận bằng hàng năm

NĂM TỐT NGHIỆP GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH KHÁ TRUNG BÌNH TỔNG
2010 2 16 44 15 77
2011 3 20 31 2 56
2012 3 55 67 5 130
2013 13 34 81 2 130
2014 9 33 92 6 140
2015 6 36 96 2 140
2016 7 32 69 5 113