Sinh ViênThực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên công nghệ kỹ thuật thông tin

Sinh viên được phép chọn nơi thực tập tốt nghiệp trong học kỳ 8; trừ khi bạn tìm thấy các công ty thích hợp trong thời gian quy định, bạn sẽ được giới thiệu đến các công ty nhất định có mối quan hệ với FIT.  

Để đảm bảo hiệu quả của kỳ thực tập, mỗi sinh viên thực tập được giám sát bởi 3 giám sát, bao gồm:

(1) Nhân viên FIT phụ trách quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, thành viên của Phòng Quan hệ Hợp tác và Hỗ trợ Sinh viên LHU (DCRSS): huấn luyện và đưa ra những lời khuyên chung và những lưu ý quan trọng trước khi sinh viên thực tập  

(2) Cố vấn học tập của FIT: hướng dẫn họ cách thích nghi với môi trường làm việc thực tế, viết báo cáo thực tập và trình diễn sản phẩm chuyên ngành.  

(3) Một cố vấn từ công ty: hướng dẫn thực hành để sinh viên làm việc tốt trong quá trình thực tập và nhận xét về kết quả và thái độ của sinh viên bằng chữ ký chính thức trên sổ nhật ký thực tập  

Kết thúc chương trình thực tập, bạn phải nộp báo cáo thực tập của mình để FIT thành lập các ủy ban đánh giá có liên quan để đánh giá kết quả hoạt động của họ.

Quá trình thực tập tốt nghiệp:

 1. Bước 1: Sinh viên đăng ký thực tập và nộp hồ sơ đăng ký về Khoa.
 2. Bước 2: Khoa xác nhận hồ sơ đăng ký và phân công giáo viên hướng dẫn (cố vấn học tập FIT), công bố danh sách sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp và giáo viên.
 3. Bước 3: Sinh viên đến doanh nghiệp bắt đầu thực tập và thường xuyên gặp giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn viết báo cáo.
 4. Bước 4: Kết thúc đợt thực tập, sinh viên nộp báo cáo về Khoa.
 5. Bước 5: Trên cơ sở báo cáo của sinh viên nộp, Khoa thành lập hội đồng đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập của sinh viên:

 1. Kết thúc đợt thực tập của sinh viên, trên cơ sở báo cáo của sinh viên nộp cho khoa sẽ thành lập hội đồng đánh giá báo cáo thực tập.
 2. Hội đồng đánh giá gồm nhiều tiểu ban (tùy theo số lượng sinh viên thực tập tốt nghiệp).
 3. Mỗi tiểu ban gồm ba thành viên đánh giá (tiểu ban trưởng, ủy viên, thư ký).
 4. Trong mỗi tiểu ban có một thành viên từ các doanh nghiệp tham gia hội đồng đánh giá.
 5. Điểm báo cáo của học sinh là điểm trung bình của ba thành viên hội đồng, được đánh giá dựa trên điểm đánh giá có sẵn của FIT.
 6.  Trường hợp trong thời gian thực tập của sinh viên, nếu sinh viên được ký hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên thì được cộng thêm điểm cho hợp đồng là 10, điểm thực tập của sinh viên = (điểm trung bình cộng của ba thành viên hội đồng + 10) / 2.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  257,991       3/194