Sinh Viên

Lịch trình học tập

23/11/2010 14:35:28

A. Lịch trình năm học 2017-2018

 • KHOÁ 2017
  • Nhập học, học quân sự, chính trị: 14/8/2017-30/9/2017
  • Học kỳ I: 02/10/2017 - 23/12/2017
  • Học kỳ II: 25/12/2017-20/01/2018 (Giai đoạn 1)
  • Thi hết học phần: 22/01/2018-03/02/2018
  • Nghỉ tết: 05/02/2018-24/02/2018
  • Kỳ thi phụ: 26/02/2018-03/3/2018
  • Học kỳ II: 05/3/2018-26/5/2018 (Giai đoạn 2)
  • Thi hết học phần: 28/5/2018-23/6/2018
  • Nghỉ hè: Từ 25/6/2018
 • KHOÁ 2014, 2015, 2016
  • Kỳ thi phụ: 07-12/8/2017
  • Học kỳ I: 14/8/2017-02/12/2017
  • Học kỳ II: 04/12/2017-30/12/2017 (Giai đoạn 1)
  • Thi hết học phần: 01/01/2018-27/01/2018
  • Nghỉ tết: 29/01/2018-24/02/2018
  • Kỳ thi phụ: 26/02/2018-03/3/2018
  • Học kỳ II: 05/3/2018-26/5/2018 (Giai đoạn 2)
  • Thi hết học phần: 28/5/2018-23/6/2018
  • Nghỉ hè: Từ 25/6/2018
 • KHOÁ 2013
  • Sinh viên thực tập tốt nghiệp
  • Thông báo: Sinh viên xem tại trang ME và https://cs.lhu.edu.vn/98/28845/Thuc-tap-tot-nghiep.html
B. Đăng ký học, học lại và huỷ môn đã đăng ký học lại trong năm học
Học kỳ II, Năm học 2017-2018

Đăng ký môn học, học lại

 • Sinh viên chính khoá 2017
  • Xác nhận môn học theo lịch học khoa đã xếp trên calen.lhu.edu.vn 
  • Thời gian xác nhận: ngày 23/11/2017- 18/12/2017
 • Sinh viên chính khoá từ khoá 2016 trở về trước
  • Xác nhận môn học theo lịch học khoa đã xếp trên calen.lhu.edu.vn 
  • Thời gian xác nhận: ngày 23 - 27/11/2017
 • Sinh viên đăng ký học lại
  • Đăng ký môn học lại:  ngày 22/11/2017 - 02/12/2017
  • Xác nhận môn học lại: ngày 10/12/2017 - 16/12/2017

Lưu ý: Sinh viên phải xác nhận lịch học thì mới có tên trong danh sách.

 • THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ:
  • Đến ngày 29/3/2018.
  • Nếu quá thời hạn trên, sinh viên không đóng đủ học phí sẽ bị xử lý như sau:
   • Chậm 02 tuần: phạt 2,5% số học phí còn thiếu.

   • Chậm 01 tháng: phạt 05% số học phí còn thiếu.

  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn, cần làm đơn xin gia hạn có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác (mẫu 1.13 tại mục Mẫu văn bản, https://cs.lhu.edu.vn/98/9182/Mau-van-ban.html), gửi phòng Tài chính. Đơn gia hạn đóng học phí chỉ có thời hạn đến trước kỳ thi chính thức của học kỳ 2 năm học 2017-2018 hoặc đến ngày 26/5/2018.

Huỷ môn học đã đăng ký học lại đối với sinh viên đã xác nhận lịch học
 • Trường hợp sinh viên đã đóng tiền: Sinh viên nộp đơn về khoa & Phòng Đào tạo xác nhận --> Sinh viên nộp đơn đến phòng Tài chính nhận lại học phí. 
 • Trường hợp sinh viên đã xác nhận nhưng chưa đóng tiền: Sinh viên nộp đơn về khoa --> Khoa Xác nhận và chuyển phòng Tài chính để huỷ thông tin nợ học phí của sinh viên (Sinh viên giữ 1 bản photo)
 • Thời gian nộp đơn hủy xác nhận học lại đến hết ngày 20/3/2018. Sau ngày này, hệ thống sẽ ghi nợ đối với các môn sinh viên đã đăng ký và chưa đóng tiền.
 • Mẫu đơn: https://cs.lhu.edu.vn/98/9182/Mau-van-ban.html
Học kỳ I, Năm học 2017-2018

Đăng ký môn học, học lại

 • Sinh viên chính khoá
  • Xác nhận môn học theo lịch học khoa đã xếp trên calen.lhu.edu.vn 
  • Thời gian xác nhận: ngày 24 - 29/4/2017
 • Sinh viên học lại
  • Đăng ký môn học lại:  ngày 24/4/2017 đến ngày 19/8/2017
  • Xác nhận môn học lại: ngày 27/8/2017 đến ngày 01/9/2017

Lưu ý: Sinh viên phải xác nhận lịch học thì mới có tên trong danh sách.

Huỷ môn học đã đăng ký học lại đối với sinh viên đã xác nhận lịch học
 • Trường hợp sinh viên đã đóng tiền: Sinh viên nộp đơn về khoa & Phòng Đào tạo xác nhận --> Sinh viên nộp đơn đến phòng Tài chính nhận lại học phí. 
 • Trường hợp sinh viên đã xác nhận nhưng chưa đóng tiền: Sinh viên nộp đơn về khoa --> Khoa Xác nhận và chuyển phòng Tài chính để huỷ thông tin nợ học phí của sinh viên (Sinh viên giữ 1 bản photo)
 • Thời gian nộp đơn hủy xác nhận học lại đến hết ngày 28/9/2017. Sau ngày này, hệ thống sẽ ghi nợ đối với các môn sinh viên đã đăng ký và chưa đóng tiền.
 • Mẫu đơn: https://cs.lhu.edu.vn/98/9182/Mau-van-ban.html

C. Báo cáo tốt nghiệp 

Thông báo về việc:

- Đăng ký thực tập tốt nghiệp,

- Danh sách phân GVHD,

- Danh sách nộp và báo cáo

Khoa sẽ thông báo trực tiếp trên trang Me.lhu.edu.vn - Bản tin khoa Công nghệ thông tin

và tại trang: https://cs.lhu.edu.vn/98/28845/Thuc-tap-tot-nghiep.html

D. Kế hoạch tổ chức học ôn và thi sát hạch tin học

 1. Đợt thi và đối tượng dự thi
  • Thi và ôn thi; Ba (03) đợt thi/ năm. Hai (02) đợt ôn thi/ năm.

  • Đối tượng dự thi: Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin chưa đủ điều kiện chuẩn đầu ra về tin học (Sinh viên xem thêm thông tin tại: https://cs.lhu.edu.vn/209/12824/Chuan-dau-ra.html).

 2. Kế hoạch thi sát hạch tin học năm 2017
  • Tổ chức học ôn
   • Đợt 1:
    • Đăng ký học ôn: 2 tuần, từ ngày 02/01/2017 đến ngày 14/01/2017.
    • Học ôn: 10 tuần, từ ngày 13/02/2017 đến ngày 22/4/2017 ( học 90 tiết).
   • Đợt 2:
    • Đăng ký học ôn: 2 tuần, từ ngày 01/8/2017 đến ngày 10/8/2017.
    • Học ôn: 10 tuần, từ ngày 14/8/2017 ( học 90 tiết).
  • Tổ chức thi
   • Đợt 1:
    • Đăng ký dự thi:  từ ngày 10/4/2017 đến ngày 15/4/2017.
    • Ngày thi dự kiến: Ngày 29/4/2017.
    • Địa điểm thi: Phòng máy Cơ sở 1.
   • Đợt 2:
    • Đăng ký thi: Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 21/5/2017.
    • Ngày thi dự kiến: Ngày 28/5/2017.
    • Địa điểm thi: Phòng máy Cơ sở 1.
   • Đợt 3:
    • Đăng ký dự thi:  từ ngày 26/9/2017 đến ngày 01/10/2017.
    • Ngày thi dự kiến: Thứ 6, ngày 20/10/2017.
    • Địa điểm thi: Phòng máy Cơ sở 1.
 3. Lệ phí
  • Đối với sinh viên thi lần đầu tiên: Không đóng lệ phí thi.
  • Đối với sinh viên thi lại: theo thông báo trên ME-Bản tin Khoa Công nghệ thông tin.
  • Đối với sinh viên đăng ký học ôn: theo thông báo trên ME-Bản tin Khoa Công nghệ thông tin.

 

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Tin Khác