Hoạt động khác

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Hoạt động khác

Đoàn - Hội thanh niên


BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NHIỆM KỲ 2014 - 2015
 
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐƠN VỊ
1
Huỳnh Long Thành
Bí Thư
13SE111
2
Trần Sĩ Ngọc
Phó Bí Thư
14CN111
3
Bùi Minh Nguyên
Uỷ viên
13SE111
4
Lữ Trọng Nhân
Uỷ viên
13SE111
5
Đỗ Thị Như Quỳnh
Uỷ viên
14SE111
 
===============================
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NHIỆM KỲ 2014 - 2015
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐƠN VỊ
1
Nguyễn Minh Thế Chi hội trưởng 13CN111
2
Bùi Thị Thu Trang Chi hội phó 14SE111
3
Lê Trường Quý Uỷ viên 14SE111
4
Cao Minh Tiên Uỷ viên 13SE111
5
Lý Đức Huy Uỷ viên 13CN111